Institute of Information Science
2018中研院資訊科學研究所暑期實習生研究計畫

2018中研院資訊科學研究所暑期實習生研究計畫

目的: 培育資訊科學研究人才,鼓勵並補助優秀學生利用暑假時間至本所實習,認識本所各研究領域,參與專題研究。

申請資格:國內外大學資訊相關科系與研究所在學學生,或對資訊科學有極大興趣的其他科系與研究所在學學生。應屆畢業生須確定繼續升學且已獲錄取通知始可申請,若無可考慮申請專任研究助理或研發替代役職缺。(目前無法接受大陸籍學生,港澳學生除外)

申請期間:2018/02/15~2018/03/15

參與研究時間: 2018/07/02~2018/08/31

申請辦法:線上申請,簡述參與暑期實習動機,提供成績單等相關資料。(建議先至本所網站了解各實驗研究群,以選擇您有興趣的實驗室)
研究主題清單: http://summerinterns.iis.sinica.edu.tw/SummerInterns-2.0/Information/AllResearch.jsf?DesignatedYear=2018
報名網址: http://summerinterns.iis.sinica.edu.tw/SummerInterns-2.0/Intern/InternRegister.jsf
若申請成功,系統將自動寄一封確認信給您

獎助金:
博士生 最高每月新台幣貳萬捌仟元
碩士生 最高每月新台幣貳萬叁仟元
大學生 最高每月新台幣貳萬壹仟元
註: 
1. 第一階段錄取人員依級別支領各級別最高獎助金,第二階段起增額錄取人員之獎助金依實驗室經費
   或有調整,請個別向實驗室主持人確認。
2. 本次暑期實習生研究計畫自7/2開始,故七月份將依規定扣減一天的獎助金。

錄取通知日期:分三階段放榜 (一)2018/03/31、(二)2018/04/16、(三)2018/04/30

聯絡方式 :
資訊所學程辦公室
蕭佳倩小姐hsiao@iis.sinica.edu.tw 02-2788-3799#2303

第一階段錄取名單

姓名 Name 實驗室主持人 Lab Host
O ***-Jung Chang 王大為 Dr. Da-Wei Wang
O ***-Chun Liu 王大為  Dr. Da-Wei Wang
湯O由 *** Tang 王建民 Dr. Chien-Min Wang
O ***-Jing Yang 王建民 Dr. Chien-Min Wang
O ***-Huei Hsiao 王柏堯 Dr. Bow-Yaw Wang
傅O夫 ***-Fu Fu 王柏堯  Dr. Bow-Yaw Wang
林O超 ***-Chao Lin 王釧茹 Dr. Chuan-Ju Wang
蔣O容 *** Tsai Chiang 王釧茹  Dr. Chuan-Ju Wang
王O安 *** Wang 王新民 Dr. Hsin-Min Wang
O *** Luo 王新民 Dr. Hsin-Min Wang
O ***-Rong Yang 古倫維 Dr. Lun-Wei Ku 
陳O華 ***-Hua Chen 古倫維 Dr. Lun-Wei Ku 
劉O源 ***-Yuan Liu 何建明 Dr. Jan-Ming Ho
O ***-Hao Syu 何建明 Dr. Jan-Ming Ho
王O舒 ***-Su Wang 呂及人 Dr. Chi-Jen Lu
林O慶 ***-Ching Lin 呂及人 Dr. Chi-Jen Lu
O ***-Hsiang Hung 呂俊賢 Dr. Chun-Shien Lu
張O寬 ***-Kuan Chang 呂俊賢  Dr. Chun-Shien Lu
許O宇 ***-Yu Hsu 宋定懿 Dr. Ting-Yi Sung
O ***-Fang Chi 宋定懿 Dr. Ting-Yi Sung
李O宸 ***-Cheng Lee 李德財 Dr. Der-Tsai Lee 
游O豪 *** -Hao You 李德財  Dr. Der-Tsai Lee 
O ***-Tang Lin 林仲彥 Dr. Chung-Yen Lin
黃O晨 ***-Chen Huang 林仲彥  Dr. Chung-Yen Lin
何O蓁 ***-Chen Ho 林彥宇 Dr. Yen-Yu Lin
O ***-Hsiang Hung 林彥宇 Dr. Yen-Yu Lin
施O元 ***-Yuan Shih 修丕承 Dr. Pi-Cheng Hsiu
陳O *** Chen 修丕承 Dr. Pi-Cheng Hsiu
O ***-Yan Wang 徐讚昇 Dr. Tsan-Sheng Hsu
馬O芸 ***-Yun Ma 徐讚昇  Dr. Tsan-Sheng Hsu
李O蓓 ***-Pei Lee 馬偉雲 Dr. Wei-Yun Ma
O ***-Bin Han 馬偉雲  Dr. Wei-Yun Ma
王O瑨 *** Wang 張佑榕 Dr. Ronald Y. Chang
莊O靜 ***-Jing Chuang 張原豪 Dr. Yuan-Hao Chang
O ***-Da Huang 張原豪 Dr. Yuan-Hao Chang
江O瑋 ***-Wei Chiang 張韻詩 Dr. Jane Win Shih Liu
吳O燃 ***-Jan Wu 張韻詩  Dr. Jane Win Shih Liu
O ***-Le Liu 曹昱 Dr. Yu Tsao
張O翔 ***-Hsiang Zhang 莊庭瑞 Dr. Tyng-Ruey Chuang
周O宇 ***-Yu Chou 莊庭瑞 Dr. Tyng-Ruey Chuang
O ***-Hung Hsiao 許聞廉 Dr. Wen-Lian Hsu
謝O威 ***-Wei Shieh 許聞廉 Dr. Wen-Lian Hsu
羅O禎 ***-Chen  Lo 陳伶志 Dr. Ling-Jyh Chen
O ***-En Ke 陳伶志 Dr. Ling-Jyh Chen
白O瑋 ***-Wei Pai 陳孟彰 Dr. Meng-Chang Chen
李O欣 ***-Hsin Lee 陳孟彰  Dr. Meng-Chang Chen
O ***-Tang Su 陳昇瑋 Dr. Sheng-Wei Chen
李O峰 ***-Feng Lee 陳昇瑋 Dr. Sheng-Wei Chen
吳O原 ***-Yuan Wu 陳郁方 Dr. Yu-Fang Chen
O *** Liang 陳郁方  Dr. Yu-Fang Chen
蕭O軒 ***-Shiuan Hsiao  陳祝嵩 Dr. Chu-Song Chen
邵O嶸 ***-Jung Shao 陳祝嵩  Dr. Chu-Song Chen
O ***-Hao Liao 黃文良 Dr. Wen-Liang Hwang
魯O君 ***-Chun Lu 黃文良  Dr. Wen-Liang Hwang
趙O凱 ***-Kai Chao 黃彥男 Dr. Yen-Nun Huang
O ***-Wen Chen 楊奕軒 Dr. Yi-Hsuan Yang
吳O陽 ***-Yang Wu 楊得年 Dr. De-Nian Yang 
黃O鈞 ***-Chun Huang 楊得年 Dr. De-Nian Yang 
O ***-Shiuan Chong 葉彌妍 Dr. Mi-Yen Yeh
方O賢 ***-Shien Fang 葉彌妍 Dr. Mi-Yen Yeh
吳O民 ***-Ming Wu 廖純中 Dr. Churn-Jung Liau
O ***-Quan Chen 廖純中 Dr. Churn-Jung Liau
汪O哲 ***-Che Wang 劉庭祿 Dr. Tyng-Luh Liu
宋O霖 ***-Lin Sung 劉庭祿  Dr. Tyng-Luh Liu
O ***-Yu Su 蔡懷寬 Dr. Huai-Kuang Tsai
趙O豪 ***-Hao Chao 蔡懷寬  Dr. Huai-Kuang Tsai
張O榕 ***-Jung Chang 鄭湘筠 Dr. Hsiang-Yun Cheng
O ***-Wei Kao 鄭湘筠 Dr. Hsiang-Yun Cheng
林O琪 ***-Chi Lin 穆信成 Dr. Shin-Cheng Mu
林O豪 ***- Zheng Hao 蘇克毅 Dr. Keh-Yih Su
O ***-Ting Lin 蘇克毅 Dr. Keh-Yih Su
傅O興 ***-Sing, Fu 蘇黎 Dr. Li Su
何O至 ***-Chih Ho 蘇黎  Dr. Li Su
O ***-Yu Chang 鐘楷閔 Dr. Kai-Min Chung
陳O為 ***-Wei Chen 鐘楷閔  Dr. Kai-Min Chung


第二階段錄取名單

姓名 Name 實驗室主持人 Lab Host
陳O儒 ***-Ju Chen 王大為 Dr. Da-Wei Wang
葉O宏 ***-Hung Yeh 王大為 Dr. Da-Wei Wang
邱O芷 ***-Jr Chiu 王釧茹 Dr. Chuan-Ju Wang
蔡O哲 *** Tsai 王釧茹  Dr. Chuan-Ju Wang
康O儀 ***-Yi Kang 王新民 Dr. Hsin-Min Wang
張O淳 ***-Chun Chang 王新民 Dr. Hsin-Min Wang
黃O端 ***-Tuan Huang 王新民 Dr. Hsin-Min Wang
何O辰 ***-Chen Her 王建民 Dr. Chien-Min Wang
林O言 *** Lin 古倫維 Dr. Lun-Wei Ku 
廖O翔 ***-Hsiang Liao 古倫維 Dr. Lun-Wei Ku 
夏O安 ***-An Hsia 古倫維  Dr. Lun-Wei Ku 
張O勝 ***-Seng Chang 宋定懿 Dr. Ting-Yi Sung
徐O能 ***-Neng Hsu 呂及人 Dr. Chi-Jen Lu
薛O勛 ***-Hsun Hsueh 馬偉雲  Dr. Wei-Yun Ma
游O傑 ***-Chieh Yu 徐讚昇  Dr. Tsan-Sheng Hsu
張O丞 ***-Cheng Chang 許聞廉 Dr. Wen-Lian Hsu
陳O儒 *** Chen 許聞廉 Dr. Wen-Lian Hsu
陳O傑 ***-Chieh Chen 許聞廉 Dr. Wen-Lian Hsu
陳O鳴 ***-Ming Chen 許聞廉 Dr. Wen-Lian Hsu
趙O皓 ***-Hao Chao  許聞廉 Dr. Wen-Lian Hsu
蔡O霖 *** Tsai 許聞廉 Dr. Wen-Lian Hsu
白O遠 ***-Yuan Bai 許聞廉  Dr. Wen-Lian Hsu
莊O松 ***-Sung Chuang 許聞廉  Dr. Wen-Lian Hsu
黃O萱 ***-Hsuan Huang 陳伶志 Dr. Ling-Jyh Chen
方O豪 ***-Hao Fang 陳昇瑋  Dr. Sheng-Wei Chen
陳O珉 ***-Ming Chen 陳昇瑋  Dr. Sheng-Wei Chen
高O聰 ***-Tsung Kao 陳郁方 Dr. Yu-Fang Chen
郭O騎 ***-Chi Kuo 陳郁方 Dr. Yu-Fang Chen
陳O君 ***-Chun Chen 陳郁方 Dr. Yu-Fang Chen
黃O豪 *** Huang 陳郁方 Dr. Yu-Fang Chen
蕭O宣 ***-Hsuan Hsiao 陳郁方 Dr. Yu-Fang Chen
蔡O達 ***-Da Tsai 陳孟彰  Dr. Meng-Chang Chen
張O洋 ***-Cheng Yang 陳祝嵩  Dr. Chu-Song Chen
詹O年 ***-Nien Chan 劉庭祿 Dr. Tyng-Luh Liu
游O杰 *** You 劉庭祿  Dr. Tyng-Luh Liu
林O鈞 ***-Jiun Lin 蘇克毅 Dr. Keh-Yih Su
康O瑋 ***-Wei Kang 蘇克毅 Dr. Keh-Yih Su
陳O叡 *** Chen 蘇克毅 Dr. Keh-Yih Su
廖O妤 ***-Yu Liao 蘇克毅 Dr. Keh-Yih Su
潘O君 ***-Chun Pan 蘇克毅 Dr. Keh-Yih Su
周O冠 ***-Kuan Chou 蘇克毅  Dr. Keh-Yih Su
鄭O文 ***-Wen Cheng 蘇克毅  Dr. Keh-Yih Su
林O伶 *** Liem 蘇黎 Dr. Li Su
施O廷 ***-Ting Shih 蘇黎 Dr. Li Su
郭O瑄 ***-Hsuan Kuo 蘇黎 Dr. Li Su
楊O晴 ***-Ching Yang 蘇黎 Dr. Li Su
許O軒 ***-Hsuan Hsu 鐘楷閔 Dr. Kai-Min Chung
吳O季 ***-Chi Wu 鐘楷閔  Dr. Kai-Min Chung
廖O甯 ***-Ning Liao 鐘楷閔  Dr. Kai-Min Chung


第三階段錄取名單

姓名 Name 實驗室主持人 Lab Host
郝O毅 ***-Yi Hao 王大為 Dr. Da-Wei Wang
陳O嫻 ***-Hsien Chen 王大為 Dr. Da-Wei Wang
陳O瑋 ***-Wei Chen 陳昇瑋  Dr. Sheng-Wei Chen
羅O *** Lo 曹昱 Dr. Yu Tsao
楊O瑜 ***-Yu Yang 馬偉雲 Dr. Wei-Yun Ma
徐O鈞 ***-Chun Hsu 林彥宇 Dr. Yen-Yu Lin

相關資訊

Academia Sinica 資訊科學研究所 Academia Sinica